top of page

רפרודוקציות ליצירות אמנות

צילום וסריקת ציורים לכדי קבצים דיגיטלים נאמנים למקור שמותאמים לכל שימוש ומתאימים להדפסת עותקים בגדלי ענק.

כל הקבצים עוברים בקרת צבעים בהשוואה ליצירה המקורית על מנת להבטיח את הנאמנות הגבוהה ביותר.

ישנם שני מסלולים:

מסלול א'- השוואת הקובץ על בסיס ראיה בלבד. מידת הקרבה היא של 90% (ייתכנו סטיות קלות במידת הבהירות או נטייה צבעונית קלה).

 

מסלול ב'- השוואת הקובץ על בסיס הדפסת טסטים: הטסטים מודפסים בגודל 1:1 ומונחים על גבי היצירה לבדיקה משווה על מנת להבטיח את הדיוק הרב ביותר.

מידת הקרבה היא של כ-98%, שכן מדובר בהדפסה ולא בחומרים מהם עשויה היצירה.

bottom of page